Một vài hình ảnh nhìn lại

Một vài hình ảnh nhìn lại

Khóa đào tạo đội ngũ tư vấn viên mới trong tháng 12 – 2017 đã đem lại kết quả khá xuất sắc với tỷ lệ 6 TVV hoạt động/ 9 TVV mới tốt nghiệp. Trong tháng 1 các TVV mới ra cũng đóng góp kết quả cho văn phòng Văn phòng liên tục tổ chức các […]